Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, не використайте цей сайт. Справжні умови користування сайтом (іменовані надалі Умови) регулюють стосунки по використанню WEB- сайтом в мережі Інтернет з адресою fiallochka.ua і його будь-якими піддоменами/субдоменами: Fiallochka.*.ua, де “*” може бути будь-яким допустимим ім’ям.

Використання Сайту

Сайт Fiallochka.ua (далі Сайт) дозволяє Вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами усієї інформації про авторське право і інших відомостей про право власності, що містяться в початкових матеріалах і будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використати їх будь-яким іншим чином для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється.

Торгові марки і логотипи

Усі торгові марки, логотипи, назви продуктів і послуг, а також торгові назви, що згадуються на Сайті, є власністю їх законних власників.

Відмова від відповідальності

Матеріали і послуги цього Сайту надаються “як є” без яких-небудь гарантій. Власник Сайту не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на нім. Власник Сайту у будь-який час і без попереднього повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також в згадані в них продукти і ціни, а у разі втрати актуальності матеріалів і послуг на цьому Сайті – не зобов’язується оновлювати їх. Ні за яких обставин Власник сайту не несе відповідальності за будь-який збиток (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

Реєстрація на сайті

 Реєструючись на Сайті, Ви погоджуєтеся надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані, а також використати Сайт з метою вибору і купівлі товарів представлених на нім. В результаті реєстрації Ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких Ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за усі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви зобов’язуєтеся повідомити нас про це.

Видалення/блокування профілю користувача

У разі порушення даних правил, а також недобросовісному використанні і/або поширенні інформації отриманої на Сайті Користувачем – Власник Сайту має право заблокувати або видалити профіль користувача без попереднього повідомлення його.

Зворотний зв’язок і коментарі

Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, Ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей по расовому, етнічному, статевому, релігійному, соціальному ознакам, містить зневагу на адресу конкретний особа або організація, а також який або іншим чином порушує чинне законодавство Україна. Ви погоджуєтеся, що будь-яке Ваше повідомлення Власник сайту може видаляти без вашого на те згоди, а також безоплатно використати на власний розсуд. Власник Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену Користувачами Сайту.

Використання персональних даних

Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли Ви відвідуєте цей Сайт. Це може включати запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори, коли Ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з’явитися на інших сайтах.

Условия использования Сайта

Внимание! Перед просмотром этого сайта внимательно прочитайте данные условия. Если Вы не согласны с этими условиями, не используйте данный сайт. 
Настоящие условия пользования сайтом (именуемые в дальнейшем Условия) регулируют отношения по использованию WEB-сайтом в сети Интернет с адресом fiallochka.ua и его любыми поддоменами/субдоменами: Fiallochka.*.ua, где “*” может быть любым допустимым именем.

Использование сайта

Сайт Fiallochka.ua (далее Сайт) разрешает Вам просматривать и загружать материалы этого сайта только для личного некоммерческого использования, при условии сохранения вами всей информации об авторском праве и других сведений о праве собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их копиях. Запрещается изменять материалы этого Сайта, а также распространять или демонстрировать их в любом виде или использовать их любым другим образом для общественных или коммерческих целей. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных сетях запрещается.

Торговые марки и логотипы

Все торговые марки, логотипы, названия продуктов и услуг, а также торговые названия, упоминающиеся на Сайте, являются собственностью их законных владельцев.

Oтказ от ответственности

Материалы и услуги этого Сайта предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий. Владелец Сайта не гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг, предоставляемых на нем. Владелец Сайта в любое время и без предварительного уведомления может вносить изменения в материалы и услуги, предоставляемые на этом Сайте, а также в упомянутые в них продукты и цены, а в случае устаревания материалов и услуг на этом Сайте – не обязуется обновлять их. Ни при каких обстоятельствах Владелец сайта не несет ответственности за любой ущерб (включая, но не ограничиваясь ущербом от потери прибыли, данных или от прерывания деловой активности), возникший вследствие использования, невозможности использования или результатов использования этого Сайта.

Регистрация на сайте

Регистрируясь на Сайте, Вы соглашаетесь предоставить достоверную и точную информацию о себе и своих контактных данных, а также использовать Сайт с целью выбора и покупки товаров представленных на нем.

В результате регистрации Вы получаете логин и пароль, за безопасность которых Вы несете ответственность. Вы также несете ответственность за все действия под вашим логином и паролем на Сайте. В случае утери регистрационных данных вы обязуетесь сообщить нам об этом.

Удаление/блокировка аккаунта

В случае нарушения данных правил, а также недобросовестном использовании и/или распространении информации полученной на Сайте Пользователем – Владелец Сайта имеет право заблокировать или удалить аккаунт Пользователя без предварительного уведомления.

Обратная связь и комментарии

Обращаясь к нам или оставляя комментарии на сайте, Вы несете ответственность, что данное сообщение не является незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает авторские права, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций, а также каким либо иным образом нарушает действующее законодательство Украины. Вы соглашаетесь, что любое Ваше сообщение Владелец сайта может удалять без вашего на то согласия, а также безвозмездно использовать по своему усмотрению. Владелец Сайта не несет ответственности за любую информацию размещенную Пользователями Сайта.

Использование персональных данных

Мы используем различные технологии для сбора и хранения информации, когда Вы посещаете этот Сайт. Это может включать в себя запись одного или нескольких куки или анонимных идентификаторов. Мы также используем куки и анонимные идентификаторы, когда Вы взаимодействуете с услугами, предложенными нашими партнерами, такими как рекламные услуги, например, которые могут появиться на других сайтах.